ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

"ANNUNCIATION - ACATHIST HYMN"  

"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ"  

"ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

"Χριστός επί γης"

"Σήμερον κρεμάται..."

"TODAY upon the CROSS"

Η Λειτουργία ήχος α΄

LITURGY St. John Chrysostom in MODE 1, LIVE, International version